نی‌قلیون

- مامانی بیایین ببینین این دختره رو توی این کارتون عین نی‌قلم کشیده‌ند...

- نی‌قلم؟؟ منظورت نی‌لبکه؟؟

- نه. نی‌لبک نه. نی‌قلم هم نه. نی... نی... آهان نی‌قلیون...

 

 

/ 1 نظر / 49 بازدید
ياسمن

[خنده] یسنا جون رو ببوس‘ واسش اسپند دود کن با اینقدر خوشمزه اس